توضیحاتی در مورد هدایت تحصیلی

ملاكهای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان اول دوره متوسطه به میزان ‪ ۵۰‬امتیاز نمرات دوره راهنمایی تحصیلی و پایه اول متوسطه و ‪ ۵۰‬امتیاز بر اساس بررسی‌های مشاوره‌ای مشاور خواهد بود. معاون دفتر شاخه نظری و دوره پیش‌دانشگاهی وزارت آموزش و پرورش گفت: بررسی‌های مشاوره‌ای، شامل نظر اولیای دانش‌آموز، نظر دانش‌آموز، نظر معلم درسهای مربوط، نتایج آزمون رغبت و استعداد خواهد بود. داشتن علاقه و استعداد در رشته مورد نظر و امكانات كشوری از جمله شرایطی است كه در هدایت تحصیلی دانش‌آموزان مورد توجه قرار می‌گیرد. وی گفت: فرم هدایت تحصیلی در پایان سال اول متوسطه تنظیم و در اختیار دانش‌آموز و اولیای آنان قرار می‌گیرد. "در این فرم، رشته‌ها به ترتیب اولویت مشخص شده‌است و توصیه می‌شود در زمینه انتخاب رشته با مشاور مدرسه مشورت شود. برای پذیرش دانش‌آموز در رشته ریاضی فیزیك، مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هر یك از درسهای ریاضی و علوم تجربی در سه پایه اول تا سوم دوره راهنمایی تحصیلی بدون ضریب كمتر از ‪ ۳۰‬نباشد. "همچنین پذیرفته شده باید نمره درس ریاضی یك پایه اول دوره‌متوسطه حداقل ‪ ۱۲‬باشد و درس فیزیك یك و آزمایشگاه را باموفقیت (كسب حداقل نمره ‪(۱۰‬ گذرانده باشد. مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه نیز باید حداقل ‪ ۹۶‬باشد و یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از ‪ ۱۲‬كمتر نباشد. وی توضیح داد:نام‌نویسی دانش‌آموز در رشته علوم تجربی در صورتی امكان‌پذیر است كه مجموع سه نمره خرداد یا شهریور پذیرفته‌شده در هر یك از درسهای ریاضی و علوم تجربی، در سه پایه دوره راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب كمتر از ‪ ۳۰‬نباشد. "دانش آموزان برای ورود به این رشته باید در دوره متوسطه درسهای ریاضی یك و شیمی یك آزمایشگاه و علوم زیستی و بهداشت (درسهای پایه اول) را با موفقیت (كسب نمره حداقل ‪ (۱۰‬گذرانده باشد و حداقل در یكی از سه درس مذكور نمره ‪ ۱۲‬را كسب كرده باشد. مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه هم باید حداقل ‪ ۱۰۸‬باشد، یا به عبارت دیگر معدل درسهای مرتبط با رشته از ‪ ۱۲‬كمتر نباشد. برای ورود به رشته ادبیات و علوم‌انسانی، باید مجموع سه نمره پذیرفته‌شده در خرداد یا شهریور هر یك از درسهای ادبیات فارسی (معدل درسهای فارسی، دستور، املا و انشا) و عربی در سه پایه در دوره راهنمایی تحصیلی، بدون ضریب كمتر از ‪ ۳۰‬نباشد. "پذیرفته‌شده باید در درسهای ادبیات فارسی یك، زبان فارسی یك، عربی یك و مطالعات اجتماعی پایه اول متوسطه نمره حداقل ‪ ۱۰‬را كسب كرده باشد و نمره درس ادبیات (معدل نمرات درسهای ادبیات فارسی یك و زبان فارسی یك) حداقل ‪ ۱۲‬باشد. مجموع نمرات درسهای مرتبط با رشته یادشده در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل ‪ ۱۰۸‬باشد و در درسهای مرتبط با رشته از ‪ ۱۲‬كمتر نباشد.
برای ورود به شاخه فنی و حرفه‌ای باید مجموع سه نمره پذیرفته شده خرداد یا شهریور هریك از درسهای ریاضی، علوم تجربی و حرفه و فن در سه پایه دوره تحصیلی راهنمایی بدون ضریب كمتر از ‪ ۳۰‬نباشد. "در دوره متوسطه نیز دانش آموز باید از درس ریاضی نمره حداقل ‪ ۱۰‬و از درس كارگاه خوداتكایی نمره‌حداقل ‪ ۱۲‬كسب كرده باشد و چنانچه نمره درس كارگاه خوداتكایی دانش‌آموز كمتر از ‪ ۱۲‬باشد در هدایت تحصیلی وی منظور نمی‌شود." مجموع نمرات درسهای مرتبط با شاخه یادشده در دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه باید حداقل ‪ ۱۳۲‬باشد، در صورت انتخاب نكردن یا حذف درس كارگاه خوداتكایی، معدل درس‌های مرتبط باشاخه باید از ‪۱۲‬ كمتر نباشد. طبق آیین‌نامه آموزشی، پذیرش و نام‌نویسی دانش‌آموز در شاخه‌های كاردانش و فنی وحرفه‌ای، براساس ظرفیت و تقاضا از طریق آزمون ورودی یا شرط معدل و یا مصاحبه و یا تلفیقی از آنها كه توسط سازمان آموزش پرورش هر استانی تعیین و اعلام می‌شود، انجام خواهد شد

+ نوشته شده در  سه شنبه هجدهم اسفند ۱۳۸۸ساعت 9:38  توسط بهروز طاهري  |